- Aidat ve bağışlarınızı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Eskişehir Şubesi, Şube Kodu:0056, Hesap No:93976178 nolu hesaba, İban No: TR94 0020 5000 0939 7617 8000 01 nolu ibana yatırabilirsiniz.
Duyurular

Sayın Üyelerimiz derneğimize katkılarınızı bekliyoruz.


Afyonkarahisar Hava Durumu
Etkinlik Takvimi
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD  
EURO  
       
Özlü Sözler
Çağırsalar'da gitmesem, Çağırmasalarda sitem etsem.
Sponsorlarımız
Anket
Derneğimizin Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz?


 
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
  DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

 

 

 

 

MADDE 1 - Derneğin adı,adresi ve merkezi

             A) Derneğin Adı  : ÖRENKÖYLÜLER EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ     

             B) Derneğin Adresi : Cumhuriye Mahallesi Şen Sokak Onurhan Kat:3 Daire:11 ESKİŞEHİR

             C) Derneğin Merkezi : ESKİŞEHİR

MADDE 2  - Derneğin amacı ve amacını gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar

              A) Derneğin amaçları :

               a)Üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak.

               b)Kooperatifler,Vakıflar ve fonlar kurmayı teşfik etmek ve kurulmasına öncülük etmek

               c)Seminer,sergi,kurs,bilimsel toplantı ve geziler düzenlenecek

d)Öncelikle Örenköyü olmak üzere tabiat,tarih ve kültür varlıklarının,gelenek ve göreneklerinin  değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak,yaptırmak ve girişimde bulunmak.

e)Yurt sathına dağılan Ören köylülerine geliş,gidişlerinde,geçiş yeri olan Eskişehirde sosyal bir tesis açmak veya almak lokal gibi….

f)Senenin belli bir gününde Ören köyünde buluşmak,sorunlarını konuşmak,kalkınmasını,güzelleşmesini sağlayacak yol ve yöntemleri tesbit etmek ve ilgililere rapor halinde intikal ettirmek.

g)Doğum,ölüm,hastalık,düğün,yangın,doğal afetlerde üyelerine yardım etmek

h)Fon,sandık kurmak,mali dayanışmayı sağlamak ve üyelerine maddi manevi destek vermek.

l)Toplu sünnet törenleri düzenlemek,okullara ders araç ve gereçleri temin etmek.Öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek,yoksul öğrencilere burs vermek,şehitler ve ölmüş bulunan Türk büyükleri için Mevlüt okutmak.

B)Derneğin amacını gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar :

a)Sosyal tesis pansiyon açar.

b)Ören köyün,derneğin ve üyelerinin lehine olabilecek kampanyalar açmak.Yardım,düğün,ölüm ve doğum ve herhangi bir doğal afette yardımlaşmayı sağlamak.Ören köylüler,eğitim - kültür ve sosyal dayanışma derneği din,siyasetle uğraşmaz.Her türlü bölücülüğün ve ayrımcılığın karşısındadır.Dernekler kanunun yasakladığı her türlü çalışma ve eylemlerden kaçınır.

c)Dernek bünyesi altında sportif faaliyetler düzenleme (Spor Kulubü Kurma)

d)Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için burada yazılanlar dışında yasalara uygun çalışmalar yapar.

MADDE 3 - DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİNİN AD VE SOYADLARI :

                 MESLEK VEYA SANATLARI İKAMETGAHLARI VE TABİİYETLERİ :

 1- RAMAZAN ATEŞ    : 1953 Emirdağ doğumlu Eskibağlar Mh.Kumlubel Sk.No:2 ESK. adresinde                                      ikamet eder TC.uyruklu  Esnaf

 2- ADİL KÖKSAL        :  1950 Emirdağ doğumlu Kumlubel Mh.Edip Sk.No:136 ESK. adresinde                                            ikamet eder TC.uyruklu  Esnaf

 3- BEKİR KÖK             : 1965 Emirdağ doğumlu Yenidoğan Mh.Buluş Sk.No:63/1 ESK. adresinde                                        ikamet eder TC.uyruklu  Esnaf

 4- MUHARREM ERTOY :1955 Emirdağ doğumlu  Emek Mh.Uğur Sk.No:40 ESK. adresinde                                                  ikamet eder TC.uyruklu  Esnaf

 5- NEŞET ERTOY      : 1971 Emirdağ doğumlu H.Alibey Mh.Ulutaş Sk.No:9/2 ESK. adresinde                                          ikamet eder    TC.uyruklu  Esnaf       

 6- NURETTİN ERTOY  : 1962 Emirdağ doğumlu Emek Mh.Cami Sk.No:19 ESK. adresinde ikamet                                       eder TC.uyruklu  Esnaf       

 7- İSA GÖKTAŞ          : 1960 Emirdağ doğumlu Emek Mh.Gümüş Sk.No:6 ESK. adresinde                                                 ikamet eder TC.uyruklu  Esnaf           

 8- İSMAİL TOKAT       : 1960 Emirdağ doğumlu  Akarbaşı Mh.Ege Sk.No:62/4 ESK. adresinde                                           ikamet eder TC.uyruklu  Esnaf               

 9- MEHMET ALİ ERTOY :1960 Emirdağ doğumlu  Emek Mh.Mücahit Sk.No:13 ESK. adresinde                                             ikamet eder TC.uyruklu  Esnaf                 

10- KADİR BELYURT   : 1957 Emirdağ doğumlu Cumhuriye Mh.Yaprak Sk.No:80/7 ESK.adresinde                                       ikamet eder TC.uyruklu Esnaf

11- İSMAİL ÇETİNKAYA:1949 Emirdağ doğumlu Emek Mh.Güne Sk.No:47 ESK.adresinde ikamet                                       eder TC.uyruklu Esnaf

MADDE 4 -DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :

  A) ÜYE OLMA HAKKI : Özel Kanunlarda aksine bir hüküm bulunmamak koşulu ile medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş Örenköy nüfusuna kayıtlı herkes derneğe üye olabilir.  

   B) ÜYELİKTEN ÇIKMA : Hiçkimse bir derneğe üye üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Her üye istifa hakkına sahiptir

  C) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : 2908 Sayılı Yasada belirtilen suçları sonradan işleyenler,derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.Üyelikten çıkarılan üyelerin genel kurula itiraz hakları mevcut olup,genel kurulun vereceği karar kesindir.

  D) ÜYE HAKLARI : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Üyeler arasında dil,ırk,renk,cinsiyet,din,mezhep,aile,zümre ve sınıf farkı gözetilemez,dernek organları bu hususlarda karar alamaz.

MADDE 5 - GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI :

             A) DERNEĞİN ORGANLARI

              1)Genel Kurul

              2)Yönetim Kurulu

              3)Denetim Kurulu

  Derneğin amacına ulaşabilmesi için başka organlarda kurabilir.

  Ancak;bu organlara genel kurul yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkilerini veremez.

           B)GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ :

Genel kurul derneğe kayıtlı asıl üyelerin yarıdan bir fazlasının iştiraki oluşur.              

       C)GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI :

Genel kurul iki yılda bir ŞUBAT ayı içinde olağan,denetim ve yönetim  kurullarının gerekli gördükleri haller ve derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü    toplanır.Genel Kurul toplantılarında Örenköy,Leylekli köyü muhtar ve ihtiyar heyetleri Derneğin onur üyesi konuğudur

          Genel kurul toplantısında görüşülen konuların karara bağlanabilmesi için katılan üyelerin oy çokluğu şarttır.Yalnız

        Derneğin feshi konusunda 2908 sayılı yasada belirtilen nisab temin edilmedikçe derneğin feshine karara alınamaz,

           Derneğin feshi için 2908 sayılı yasada belirtilen nisab ve oy çokluğu esastır.Bu kararlar genel kurulca açık oyla alınır.

MADDE 6  - YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NE SURETLE SEÇİLECEĞİ ASİL VE YEDEK ÜYE SAYILARI :

             A-YÖNETİM KURULU : Yönetim Kurulu Derneğe kayıtlı asil üyeler arasından seçilen beş asil,beş yedek üyeden oluşur.Seçime müteakip toplanan Yönetim Kurulu kendi aralarında bir başkan bir başkan vekili bir muhasip bir sekreter birde yardımcı üye üye seçer.Yönetim Kurulu gizli oy açık tasnif usulüyle seçilir.Yönetim Kurulu üyeleri dernekten hiçbir maddi menfaat talebinde bulunamaz.

     B)YÖNETİM KURULU AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI YERİNE GETİRİR :

    1)Derneği temsil etmek,bu hususta derneğin kendi üyeleri arasından seçeceği kişilere yetki vermek.

      2)Gerektiğinde dernek şubelerinin açılmasına karar vermek,şube kurucularını atamak.

    3)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemeait bütçeyi hazırlamak.

    4)Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mülki amirliğe bildirmek.

      5)Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

    C)YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERDEN TAMAMLANMASI :

    Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından

    aşağıya  düşerse,genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya

    çağırılır.Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi

    duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

    D)DENETLEME KURULU : Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üye olmak üzere genel kurulda açık oyla seçilir.

   E)DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ : Bu kurul altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar.Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula vermekle görevlidir.

MADDE 7 - GENEL KURULUN GÖREVLERİ,YETKİLERİ,OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

       A-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

          1)Dernek organlarının seçimi

          2)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

          3)Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibrası

          4)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

     5)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya taşınmaz malın satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

           6)Derneğin federasyona katılması yada ayrılmasına karar vermek.

           7)Derneğin feshine karar vermek.

         8)Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

         B)OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

           Genel kurul toplantıları sırasında denetim kurulu ve genel kurulu sevk ve idare edecek olan divan heyetinin seçimleri açık oyla,yönetim kurulu üyelerinin seçimleri ise gizli oyla yapılması zorunludur.

         C)ÇAĞRI USULÜ : Yönetim kurulu,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

         Genel kurula katılacak üyeler,en az 15 gün önceden,günü,saati,yeri ve gündemi mahlli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya  çağırılır.Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda belirtilir.İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

            Toplantının yapılacağı gün,saat ve yer ile toplantı gündemi,toplantı gününden en az 15 gün önceden mahallin enbüyük mülki amirliğine yazı ile bildirilmesi ve bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin isim listesinin eklenmesi şarttır.Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durumda geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle,toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay  içinde    yapılması zorunludur.

             Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

         D)TOPLANTI YERİ : Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

       E)TOPLANTI YETER SAYISI : Genel kurul dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır.

            İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.(İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz)

      F)TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ : 2908 Sayılı Yasanın 24 ncü maddesinde belirtilen hususlara göre işlem yapılır.

      G)TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR : Genel kurul toplantılarında gündemde bulunan maddeler görüşülür.

Ancak;toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması   zorunludur.

Genel kurulda görüşülen hususlar oy çokluğu ile alınır.

1 Başkan 1 Veznedar 1 Yazman üye ile iki yönetim kurulu yardımcı üyesini seçer. (Üç yedek üye)

Denetleme kurulu ise,1 Başkan 1 Rapotör 1 Yardımcı Raportör seçer. (Üç yedek üye)

Ğ)ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde,

yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile seçilmiş ise diğer yardımcı organlara seçilenlerin

asıl ve yedek üye olarak belirtmek sureti ile ad ve soyadlarını.baba adlarını,doğum yeri ve tarihlerini,meslek ve ikametgahlarını dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirliğine yazı ile bildirilmesi zorunludur.

MADDE 8 - YASAK FAALİYETLER :

                Derneğin amacına ulaşabilmesi için yapılması gereken çalışmalar dışındaki bir uğraşla uğraşmaz ve 2908 sayılı yasanın 37.ci maddesinde sayılan yasak faaliyetlerde bulunamaz.

MADDE 9 -  DERNEK GELİRLERİ :

        1)Üye giriş aidatları,yıllık üye aidatları,teberrular

        2)Dernekçe yapılan yayınlar,tertiplenen piyango,balo,eğlence,temsil,konser gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

         3)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

         4)Bağış ve yardımlar.

         5)Yardım toplama hakkındaki mevzuata uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar.    

MADDE 10 -ÜYE ÖDENTİLERİ :

               Derneğe üye olmak isteyen kişiler yönetim kurulunca belirlenen üye giriş aidatı ile yine yönetim kurulu tarafından

                Belirlenen yıllık aidatlarını peşin olarak ödemek zorundadır.

MADDE 11 - DERNEK  GİDERLERİ VE MEVCUTLARI :

          Dernek giderleri fatura,parekende satış fişi ve gider makbuzu karşılığında yapılır. 1.000.000.TL’a kadar olan harcamalar sorumluluğunda. 1.000.000.TL’dan fazla harcamalar ise yönetim kurulu sorumluluğunda ve yönetim kurulu kararı ile yapılır.Derneğe ait paralar yönetim kurulunca uygun görülen bir bankada tutulur.Bankadan para çekebilmek için en az  Yönetim Kurulu başkanı ve bir tane Yönetim Kurulu üyesinin imzası şarttır.

MADDE 12 - ÜYE ÇEŞİTLERİ :

                 Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

           A)ASIL ÜYELER : DERNEK ÜYELİĞİNE girişteki ödentileri ödemiş olan ve seçme ve seçilme hakkına sahip olan üyelerdir.

B)FAHRİ ÜYELER : Derneğin amacına ulaşabilmesi için maddi ve manevi katkılarda bulunan yönetim kurulunun  teklifi genel kurulun onayı ile kazanılan üyeliktir.

Fahri üyeler üye aidatı ödemek zorunda olmayıp,dilerlerse üye aidatı öderler.Derneğe verilen para ve para değerindeki hertürlü üye aidatı,bağış ve yardımlar teberru mahiyetinde olduğundan geri iadesi mümkün değildir.

MADDE 13 - DERMEK TARAFINDAN TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER :

               1)Üye kayıt defteri : Derneğe üye olanların kimlikleri derneğe giriş tarihleri,ödedikleri aylık yada yıllık aidatlar bu deftere yazılması zorunludur.

                 2)Karar defteri : Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararın altı başkan ve diğer üyelerce imzalanır.Oy çokluğu ile alınan kararlarda muhalif üyenin muhalif olduğu konu deftere aynen yazılır.Muhalif olan üye bu kısmıda imzalamakla mükelleftir.

                 3)Giren ve giden evrak defteri : Derneğe gelen,gelenlere ise verilen cevapların tarih ve numaraları bu defter yazılmasızorunludur.Evrağın konusuna görede ayrıca dosyalama sistemi oluşturulur.

                 4)Gelir ve gider dafteri : Dernek namına alınan bütün paralar ve harcanan paraların da verildikleri yerleri belirtmek  sureti ile yazıldığı defterdir.

                  5)Bütçe kesin hesap defteri : Bütçe kesin hesap ve taslak bütçenin işlendiği defterdir.

                   6)Demirbaş eşya defteri : Derneğe alınan demirbaş eşyaların işlendiği defterdir.

                  7)Alındı belgeleri kayıt defteri : Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan alıdı belgelerinin cilt olarak işlendiği defterdir.

                    Alındı belgelerinin bu deftere işlenmesi zorunludur.

            Dernek tarafından tutulması zorunlu defterlerin noterden tasdikli olarak kullanılması zorunludur.

MADDE 14 - GELİR VE GİDERLERDE USUL :                                            

2908 Sayılı yasanın 63.cü maddesinde belirtilen hususlara göre dernek gelirleri tahsil edilir ve yine aynı madde usullerine göre sarf yapılır.Aksine hareket edilmez.

MADDE 15 - TAŞINMAZ MAL EDİNME :

          Derneğin amacına ulaşabilmesi ve dernek faaliyetlerinin sürdürülmesi amacı dışında taşınmaz mal edinilemez.Taşınmaz mal edinme konusunda 2908 Sayılı yasanın 64..cü maddesi tatbik olunr.

MADDE 16 - DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :

Derneğin iç denetimi 2908 Sayılı yasa ve dernek tüzüğü hükümlerine göre denetleme kurumu tarafından yapılır. Denetleme süresi denetim kurulu faaliyetleri arasında belirtilmiştir.

MADDE 17 -  DERNEĞİN GENEL DENETİMİ :

           Derneğin yönetim yeri 2908 Sayılı yasada belirtildiği şekilde yasanın 45.inci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu,Emniyet Genel Müdürlüğü teftiş kurulu,dernekler özel denetleme gurubu elemanları,Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatındaki memurları aracılığı ile en büyük mülki amirler bizzat veya görevlendireceği memurlar aracılığı ile her zaman derneği denetleyebilirler.

MADDE 18 -  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

       Dernek tüzüğü ihtiyaca cevap veremez duruma gelmesi halinde genel kurulca değiştirilir.Tüzüğün değitirilebilmesi için derneğe kayıtlı üyelerin üçte ikisinin 1.ci toplantıda hazır bulunması şarttır.Birinci genel kurul toplantısında çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda 1.ci toplantıya gelenlerin üçte ikisinin tüzük değişikliği ile ilgili olarak genel kurula iştirak etmesi şarttır.Tüzük değişikliği için genel kurul yapılabilmesi için olağan genel kurullarda olduğu gibi bildirim ve ilanların yapılması zorunludur.

MADDE 19 -  DERNEĞİN FESHİ :

             Derneğin fesedilmesi veya kendiliğinden dağılması halinde para ve diğer hakları her türlü taşınmaz malları doğrudan Örenköyü muhtarlığına devredilir.

             Derneğin mahkemece kapatılnası halinde bütün para ve mal hakları hazineye devredilir.

MADDE 20 -TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI :

            2908 Sayılı yasanın 36.cı maddesi gereğince bu tüzük mülki amirliğe verilmekle tüzel kişilik kazanılır.Tüzük hükümleri tüzüğün tasdikine müteakip uygulamaya konulur.Derneğin 6 ay içerisinde yapacağı ilk olağan genel kurul toplantısında üyelerin bilgi ve onayına sunulur.Genel kurulca değişiklik yapılması halinde değişiklik metni eski ve yeni şekli ile mülki amirliğe 5 nüsha halinde gönderilmesi ve tastikine müteakip mahalli bir gazetede ilanı şarttır.

MADDE 21 - TÜZÜKTE BULUNMAYAN HALLERDE UYGULANACAK ESASLAR :

               Tüzükte yer almayan konularda 2908 Sayılı yasa hükümleri tatbik olunur.Aksine hareket edilemez.

GEÇİCİ NADDE 1 -İİk Genel Kurula kadar Tüzükte isim ve imzaları bulunan kurucu üyeler derneğin geçici yönetim kurulunu oluşturur.Dernek adına faaliyette bulunmaya yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2 - Dernek yönetim Kurulu 6 ay içerisinde Genel Kurulu tüzükte belirtilen şekilde toplantıya  çağrılması ve Dernek organlarının oluşturulması zorunludur.

                                              

 

 

 

 

 
Üye Giriş Paneli
E-posta:      
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
 
 
Köşe Yazıları
ŞİİR DERLEME DÜZ YAZILAR
...

ŞİİR DERLEME DÜZ YAZILAR
ŞİİR...

ŞİİR DERLEME DÜZ YAZILAR
...

Son Ziyaretçi Yorumları
Muhterem koyuncal
Güzel bir site olmus.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.Bürüksel'den Sevgi ve saygılar...Muhterem Koyunçal

Mehmet Ali Ertoy
Bağ yetiştirmeyen üzümün kıymetini bilmezimiş.Bağımıza ve üzümlerimize sahip çıkalım.Selamlar saygılar.

Erol Ertoy
evet günlük yaşamımıza koymamız gereken bilgilen memiz gereken site hazırlayanlardan emegi geçen arkadaşlaradan Allah razi osun sevgi ve saygılar


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız
Dosya İndirme Panosu